onsdag, augusti 02, 2006

BAM - att se in i en transaktion

Ett problem med Business Intelligence (BI) och OLAP är att man inte har tillgång till den färskaste information för analys. I en verksamhet görs många beslut baserat på olika analyser av den information och data som förekommer i diverse databaser och system. Det kan vara beslut som förändrar exempelvis en affärsprocesser därför att den visat sig vara ineffektiv. Det kan även vara kostnadsbesparingar baserat på analys som visar att vissa resurser inte nyttjas fullt ut. Den informationen som används för att dra dessa slutsatser bygger på data från OLTP-system i verksamheten. Data hämtas in (ETL) till ett OLAP-system från bland annat dessa OLTP-system där informationen aggregeras in i OLAP-kuber. Analysen bygger på datat som finns i dessa kuber och presenteras på olika sätt i olika verktyg.

BI baseras på information som skapats av avslutade transaktioner. Den mest färska information som finns att tillgå finns inom transaktionerna. Informationen som befinner sig mitt i en transaktion är ofta inte tillgänglig för hämtning för att man inte vill vill störa transaktionerna. Vi pratar då inte om ACID transaktioner utan om långa transaktioner (Long Running Transactions). Det kan exempelvis vara en faktureringsprocess där den avslutade transaktionen ger uppgift om hur faktureringen gick efter det att den avslutats för en viss kund. Den informationen kan då komma att bli underlag för BI. Men vad man inte får är uppgifter om faktureringen under själva transaktionen.

Business Activity Monitoring (BAM) kallas det för när man analyserar tillståndet inom en transaktion. BAM ska analysera information som behövs snabbt för att hinna göra snabba förändringar. Det kan exempelvis visa sig att orderingången ökar kraftigt så att man därför snabbt behöver beställa nödvändiga varor från leverantörerna. BAM förknippas med BPMS (Business Process Management Systems) som exempelvis BizTalk. Dessa system bygger upp processbeskrivning mha aktiviteter som i runtime sedan kan monitoreras genom BAM. BAM kommer i dessa system som en komponent och är en av de mest dramatiska förbättringar man får med processorienterad utveckling och BPMS.

Inga kommentarer: